หน้าหลัก :ผลิตภัณฑ์เกลือในครัวเรือน » เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน...

เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน

     โรคขาดสารไอโอดีน กลายเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งสามารถป้องกันและควบคุมได้ด้วยการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในปริมาณที่เพียงพอเป็นประจำ

 

     ไอโอดีน เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตฮอร์โมนธัยร็อกซินของต่อมธัยรอยด์ ซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาสมองและระบบประสาท รวมถึงระดับสติปัญญา (ไอคิว) ของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา

 

     บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตลอด 25 ปีที่ผ่านมาและจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันปัญหาดังกล่าวให้แก่สังคมไทยต่อไป