หน้าหลัก :บริษัทของเรา » TRS ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

TRS ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การดูแลเอาใจใส่สภาพแวดล้อม

 

     ทุกขั้นตอนการผลิตจนกระทั่งออกมาเป็นเกลือบริสุทธิ์ จะไม่ปล่อยมลพิษใดๆ ทำลายสภาพแวดล้อม และน้ำที่ใช้ในกระบวนการการผลิต จะถูกนำกลับมาใช้หมุนเวียนในระบบ ปราศจากการปล่อยมลพิษทางอากาศ เนื่องจากมีเครื่องดักฝุ่น (Air Scrubber) และมีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีมาตรการการฝังกลบกากตะกอนในพื้นที่ที่จัดไว้เป็นสัดส่วน

      

      สำหรับลูกค้าที่นำเกลือบริสุทธิ์ไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทุกประเภท จะไม่เกิดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอนเกลือ ทั้งยังช่วยลดปัญหามลภาวะของประเทศได้อีกด้วย